Z-Blog 1.7 双向相关文章修改

Z-Blog 1.7版本默认的是只关联所在文章id号之前(既此前发表的)的文章,也就是说,相关文章变成了单向的,这是考虑了索引速度的优化,如果希望回到1.6版本的状态,可以做下面的修改

修改文件:function/c_system_lib.asp,Export_Mutuality()函数内部,

strSQL="SELECT TOP "& ZC_MUTUALITY_COUNT &" [log_ID],[log_Tag],[log_CateID],[log_Title],[log_Level],[log_AuthorID],[log_PostTime],[log_CommNums],[log_ViewNums],[log_TrackBackNums],[log_Url],[log_Istop] FROM [blog_Article] WHERE ([log_Level]>2) and [log_id]<" & id

改为

strSQL="SELECT TOP "& ZC_MUTUALITY_COUNT &" [log_ID],[log_Tag],[log_CateID],[log_Title],[log_Level],[log_AuthorID],[log_PostTime],[log_CommNums],[log_ViewNums],[log_TrackBackNums],[log_Url],[log_Istop] FROM [blog_Article] WHERE ([log_Level]>2) and [log_id]<>" & id

只修改了结尾部分。

6 thoughts on “Z-Blog 1.7 双向相关文章修改

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注